Log In

ΕΟΠΕ

Ταυτότητα της ΕΟΠΕ

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο, με σκοπό την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ογκολογίας στην Ελλάδα και την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών που αφορούν την κλινική έρευνα, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Η ΕΟΠΕ ιδρύθηκε το 1985 και αποτελείται από 373 μέλη, επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το ιατρικό δυναμικό της χώρας μας στην Παθολογική Ογκολογία. Για την καλύτερη υποστήριξη των νέων ογκολόγων, το 2005 η ΕΟΠΕ δημιούργησε την Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ), η οποία απαριθμεί σήμερα 220 μέλη.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία:

 • Διοργανώνει δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και έρευνας στα κακοήθη νεοπλάσματα.
 • Διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (ανακοινώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.), με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της ογκολογίας.
 • Συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου σε ομάδες πληθυσμού.
 • Διοργανώνει και υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες και χορηγεί υποτροφίες για τη μετεκπαίδευση νέων ογκολόγων στο εξωτερικό.
 • Διεκδικεί λύσεις, υποβάλει προτάσεις και παρεμβαίνει στα αρμόδια όργανα της πολιτείας για τη βέλτιστη άσκηση και προάσπιση της ειδικότητας, για τον εκσυγχρονισμό των δομών υγείας, αλλά και για την ορθή αντιμετώπιση των καρκινοπαθών.
 • Συντάσσει και συντονίζει θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα για την καλύτερη αντιμετώπιση των νεοπλασιών.
 • Συνεργάζεται µε παρεμφερείς οργανώσεις του ελληνικού και διεθνούς χώρου, καθώς και με συλλόγους ασθενών/ καρκινοπαθών.
 • Ενημερώνει για τις επιστημονικές εξελίξεις και τις δραστηριότητές της με τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει (ιστότοπος, Νέα Ογκολογίας, Forum of Clinical Oncology, κοινωνικά δίκτυα κ.ά.).

Η ΕΟΠΕ, μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει 26 Πανελλήνια/ Ελληνικά Συνέδρια Κλινικής Ογκολογίας, 5 Διεθνή, 3 Διεταιρικά, 6 Θεματικά, 7 Κύκλους Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ), ενώ πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της.

Από το 1999, η ΕΟΠΕ έχει μία ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο με το δικό της ιστότοπο (www. hesmo.gr), το ενημερωτικό ηλεκτρονικό περιοδικό Νέα Ογκολογίας (www.neaeope.gr), τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, linkedin κ.ά.) και το επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό Forum of Clinical Oncology (www.degruyter.com/view/j/fco).

Τα τελευταία χρόνια η ΕΟΠΕ, παρ’ όλη την κοινωνικο-οικονομική συγκυρία παραμένει συνεπής, δραστήρια και εξωστρεφής.

Κύριες δραστηριότητες ΕΟΠΕ

Συνέδρια Ογκολογίας

Η ΕΟΠΕ διοργανώνει ετησίως ένα Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο κάθε δύο χρόνια διοργανώνεται με τη συνεργασία άλλων εθνικών παρεμφερών εταιρειών, όπως με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Τα συνέδρια αυτά παρακολουθούνται από την πλειονότητα των Ελλήνων Παθολόγων Ογκολόγων, μαζί με ιατρούς άλλων συναφών ειδικοτήτων, ειδικούς επιστήμονες και φοιτητές ιατρικής.

Εκτός από τη διοργάνωση των δικών της συνεδρίων, η ΕΟΠΕ εκχωρεί την αιγίδα της σε εκδηλώσεις που άπτονται του αντικειμένου της ογκολογίας. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται από άλλες συναφείς εταιρείες, οργανισμούς ή ακόμη και μέλη της και η εκχώρηση αιγίδας πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του ΔΣ της και με βάση τον Κανονισμό Χορήγησης Αιγίδας της, εξασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα αυτών των εκδηλώσεων είναι σύμφωνα με τα δικά της υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές.

Υποτροφίες/ Ερευνητικά προγράμματα

Ο θεσμός των υποτροφιών θεσπίστηκε από την ΕΟΠΕ το 1999 και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για ενίσχυση και υποστήριξη νέων ογκολόγων που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν/ εξειδικευθούν στο εξωτερικό. Η χορήγηση των υποτροφιών της ΕΟΠΕ γεννήθηκε από την ανάγκη για οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, προκειμένου να μετεκπαιδευτούν σε γνωστά κέντρα της Ευρώπης ή των ΗΠΑ με γνωστικό αντικείμενο την κλινική ή εργαστηριακή ογκολογία. Μία υποτροφία μπορεί να έχει διάρκεια 3, 6, 9 ή 12 μήνες και ολόκληρη η διαδικασία χορήγησής της περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υποτροφιών.

To 2000 η Εταιρεία ξεκίνησε να υποστηρίζει οικονομικά ερευνητικά προγράμματα και διδακτορικές διατριβές, προκειμένου ιατροί Παθολόγοι Ογκολόγοι ή ερευνητικές ομάδες σε συνεργασία με Παθολόγο Ογκολόγο να εκπονήσουν επιστημονικές εργασίες σε εγκεκριμένα κέντρα της Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο την κλινική και βασική μεταφραστική έρευνα στην Παθολογική Ογκολογία. Η οικονομική υποστήριξη των ερευνητικών πρωτοκόλλων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της εργαστηριακής/ βασικής έρευνας στην ογκολογία.

Κλινικές Μελέτες/ Οικονομική κάλυψη εξετάσεων

Μία σημαντική δραστηριότητα της ΕΟΠΕ τα τελευταία χρόνια είναι η υποστήριξη και η διενέργεια μη παρεμβατικών, καταγραφικών κλινικών μελετών, με στόχο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία επιστημονικών βάσεων καταγραφής για διαφόρους τύπους καρκίνου. Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τον έλεγχο και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, βοηθά στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών για τον επιπολασμό των νεοπλασματικών νόσων και τη θεραπευτική διαχείριση των καρκινοπαθών στην Ελλάδα.

Η ΕΟΠΕ από το Μάιο του 2013 συνδέθηκε με την ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society, www.enets.org) με σκοπό την εισαγωγή δεδομένων για τα ΝΕΤ της χώρας μας στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

Παράλληλα, σε μια εποχή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται, όχι μόνο οικονομικά αλλά και επί των αρχών του, η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου και με την αρωγή συνεργαζόμενων φαρμακευτικών εταιρειών, προσπαθεί να εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την οικονομική κάλυψη γενετικών εξετάσεων υψηλού κόστους για ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα.

Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (ΕΑΚΟ)

Η Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.) λειτουργεί από το 2007 και αποτελεί ένα βραβευμένο κορυφαίο θεσμό για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νέων ογκολόγων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΑΚΟ πραγματοποιείται σε διετείς κύκλους σπουδών, υπό την ευθύνη δύο διευθυντών σπουδών έγκριτων Παθολόγων Ογκολόγων και κατανέμεται σε τέσσερα σεμινάρια ανά έτος, διάρκειας τριών ημερών.  Διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλο το φάσμα της ογκολογίας προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους και κάθε σεμινάριο καλύπτει τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση διαφορετικών τύπων καρκίνου. Κατά τη διάρκεια κάθε σεμιναρίου οι σπουδαστές εκτός από τη θεωρητική διδασκαλία εκπαιδεύονται και με τη χρήση εργαστηρίων και μελετών περίπτωσης και εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Με την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου σπουδών απονέμεται στους σπουδαστές ο Τίτλος Σπουδών της ΕΑΚΟ (Hellenic Boards of Oncology), έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή στις Τελικές Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης.

 ΕΟΠΕ Web Academy

Από το φθινόπωρο του 2018, το ΔΣ της ΕΟΠΕ αποφάσισε και  υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τις πρώτες Θεματικές Ενότητες ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy.

Η θεματολογία του προγράμματος είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 Ημερίδες ανά έτος, κάθε μία εκ των οποίων πλαισιώνεται από δύο ειδικά webinar τα οποία συνοψίζουν με σύγχρονο τρόπο τις εργασίες της Ημερίδας.

Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Μεταξύ των στόχων της ΕΟΠΕ είναι η σύνταξη και δημοσιοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών για τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα βέλτιστα πρότυπα της φροντίδας του καρκίνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο οδηγός αυτός αφορά στα λεγόμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα της ΕΟΠΕ και ενημερώνεται μία φορά χρόνο από ειδική Επιτροπή με μέλη εντεταλμένα για κάθε τύπο καρκίνου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής των Παθολόγων Ογκολόγων, ενώ έχει εγκριθεί και έχει αναγνωριστεί από τους θεσμικούς φορείς και από άλλες δομές Υγείας στη χώρα μας.

Η ΕΟΠΕ, εξ άλλου συντάσσει, κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση όλων των τύπων καρκίνου. Αυτές οι οδηγίες είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ομάδων εμπειρογνωμόνων, κυρίως ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, που εργάζονται σε Συναντήσεις Συναίνεσης (Consensus Meetings). Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση και την αξιολόγηση των βιοδεικτών στον καρκίνο χρησιμοποιήθηκαν ως βάση στη διαδικασία έγκρισης αποζημίωσης του κόστους των εξετάσεων για βιοδείκτες από τον ΕΟΠΥΥ.

Διεθνείς και εθνικές συνεργασίες

Για να είναι σε θέση η ΕΟΠΕ να επιτύχει το σκοπό και τους στόχους της, συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με θεσμικούς φορείς, εθνικούς οργανισμούς και δομές υγείας, όπως το Υπουργείο Υγείας  ή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΠΕ παρέχει σε αρκετές περιπτώσεις την τεχνογνωσία της και ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις, στη διαρκή προσπάθειά της για να λαμβάνουν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας κορυφαία φροντίδα και θεραπεία. Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, η ΕΟΠΕ συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς εταιρείες και οργανώσεις, όπως φαρμακευτικές εταιρείες, άλλες επιστημονικές εταιρείες, συλλόγους καρκινοπαθών κ.ά.

Πρόσφατα, σε διεθνές επίπεδο η ΕΟΠΕ:

 • υπέγραψε αμοιβαία συμφωνία συνεργασίας με την ESMO (European Society of Medical Oncology, esmo.org/)
 • υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκινοπαθών (ΕΛΛΟΚ) και με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)
 • συνδιοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μαζί με το ASCO (American Society of Clinical Oncology, www.asco.org) στην Αθήνα το International Clinical Trials Workshop (ICTW) και το International Palliative Care Workshop (IPCW) επίσης στην Αθήνα
 • έγινε ενεργό μέλος του UICC (Union for International Cancer Control, www.uicc.org/)
 • έγινε συνεργάτης στη δράση CanCon (CanCon Joint Action – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control, cancercontrol.eu/archived/)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο website της ΕΟΠΕ: http://www.hesmo.gr/el

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML