Log In
20/12/2018

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η “Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”. Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και  δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας..

Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται:

(α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Ιδρυμάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος.

(β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.

(γ).Hδιεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.

 

Το ΔΠΜΣ σε μία ματιά

Απονεμόμενος τίτλος

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»

Διάρκεια

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Εισακτέοι

Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τμήματα

 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
 • ΑΘΗΝΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Γλώσσα

Ελληνική ή/και η Αγγλική

Τέλη φοίτησης

3.000 ευρώ

Κανονισμός Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμού 2587/3-7-2018 τ.Β’

 

Εισακτέοι & Κριτήρια επιλογής

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας,  Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕπ.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται είναι: Ο βαθμός του πτυχίου

Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών

Η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Η αξιολόγηση των συστατικών επιστολών

Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη

 Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην εφαρμογή https://postgrad.cict.uoc.gr)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει το πτυχίο. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αναλυτική Βαθμολογία.

3.H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕπ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων (εάν υπάρχουν).
 2. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν ( οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη)
 3. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
 4. Φωτογραφία

 

Ενδεικτικός Πίνακας μαθημάτων

 Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μηχανισμοί ογκογένεσης
Ανίχνευση, Απεικόνιση & Διάγνωση (Παθολογοανατομική& κυτταρολογική διάγνωση, μοριακή ανίχνευση νεοπλασιών, μοριακοί Βιοδείκτες για ανίχνευση νεοπλασιών)
Πρόγνωση του καρκίνου (Παθολογοανατομικοί κυτταρολογικοί και μοριακοί δείκτες( πρόγνωσης της εξέλιξης της νόσου)
Αρχές απεικόνισης, κριτήρια ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία, radiomics, επεμβατική ακτινολογία.
Επιδημιολογία & στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχές Συστηματικής                  Θεραπείας,            Ογκολογική  Φαρμακολογία. Κλινικές μελέτες.
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εξατομικευμένη Ιατρική. Μοριακοί Βιοδείκτες για παρακολούθηση θεραπειών.
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Χειρουργική Ογκολογία
Παρηγορητική φροντίδα, φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου
Ψύχο-ογκολογία
Διατροφική προσέγγιση ασθενούς με νεοπλασία
Εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες σε ασθενείς με νεοπλασία
Οικονομικά της υγείας/ογκολογικών φαρμάκων
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανακοινώσεις

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Έναρξη Μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ_2018_ΑΔΑ.pdf

Συνοδευτικό Αρχείο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.docx

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 12/12/2018 – 11/1/2019

Επικοινωνία

Πληροφορίες Φλουρή Σοφία flouris@uoc.gr

Ιατρική Σχολή

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα 2810.39.4153

2810.39.4526

Fax 2810.39.4569

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML