Log In
02/09/2013

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Ogkologiko Kentro

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου αποτελεί καταπίστευμα μεταξύ του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και της Κυπριακής  Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι και οι ιδρυτές του.

Η αποστολή του είναι η:

-αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες,

-συνεργασία με τα Κρατικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και τους συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς,

-ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου,

-ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

-δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού,

-εξέλιξη του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Συμβούλιο.  Τρεις επίτροποι διορίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και τρεις από το Ιατρικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.  Ο Πρόεδρος διορίζεται από κοινού.  Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχουν και εκπρόσωποι του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων και, από τον Ιανουάριο 2004, της Europa Donna Κύπρου.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το Κέντρο διέπεται από πέντε βασικές αρχές:

-Ο ασθενής είναι το πρώτο μέλημα.

-Η ποιότητα των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται σε πορεία συνεχούς αναβάθμισης.

-Οι υπηρεσίες παρέχονται ισότιμα, στο ίδιο ψηλό επίπεδο σε όλους τους  ασθενείς.

-Η θεραπεία είναι προϊόν συνεργασίας των ιατρών και του παραϊατρικού, νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού του Κέντρου και των συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων και οργανώσεων.

-Η θεραπεία γίνεται στο πλαίσιο Εξειδικευμένων Μονάδων (Site Specialisation Units) όπου τα κακοήθη νοσήματα παρακολουθούνται από καθορισμένους επιστήμονες έτσι ώστε να δίδεται η ευκαιρία για βαθύτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο με ταυτόχρονη παραγωγή έρευνας και γνώσης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Όλοι οι Κύπριοι καρκινοπαθείς ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου δωρεάν.  Ανάλογη κάλυψη δικαιούνται και πολίτες της ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει η ίδια η Ε.Ε.. Ο όγκος των διαφόρων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στους ασθενείς από το 2000 μέχρι το τέλος του 2012 φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Μέχρι το τέλος του 2012 ενεγράφησαν στο Κέντρο 24.174 νέοι ασθενείς, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Screen Shot 2013-09-02 at 11.48.27 PM

Screen Shot 2013-09-02 at 11.44.46 PM

ogkologikokentro2

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο τέλος του 2012 το προσωπικό του Κέντρου αριθμούσε 198 άτομα ως εξής:

Screen Shot 2013-09-03 at 12.12.07 AM

Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό  αποτελούν: 6 Παθολόγοι-Ογκολόγοι, 1 Αιματολόγος, 7 Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγοι, 3 Ειδικοί Παθολόγοι, 3 Ακτινοδιαγνωστές και 1 Πυρηνικός Ιατρός. Επιπρόσθετα στο Κέντρο ασκούνται 2 Ιατροί στην Παθολογική Ογκολογία (χορηγείται πλήρης ειδικότητα).

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ολοκληρωμένη, ορθή και έγκαιρη ενημέρωση ενός ιατρού σε όλες τις μορφές καρκίνου.  Για τον πιο πάνω λόγο οι ιατροί στο Κέντρο (παθολόγοι-ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές-ογκολόγοι) στελεχώνουν εξειδικευμένες πολυθεματικές ομάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές και συστήματα. Η ρύθμιση αυτή, αποτελεί ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των σύγχρονων ογκολογικών νοσοκομείων και ένα από τους κύριους πυλώνες του Κέντρου.

Η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου προσφέρει στους ιατρούς δυνατότητες και πλεονεκτήματα όπως:

-Βαθειά γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία στη συγκεκριμένη νόσο.

-Υιοθέτηση διεθνώς τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων γραμμών.

-Συμμετοχή σε εξειδικευμένα διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενο τους, παρακολούθηση της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας, συνεισφορά σε ερευνητικά πρωτόκολλα, αξιολόγηση και ανάλυση των δικών τους αποτελεσμάτων.

-Οικοδόμηση συνεργασιών με ανάλογους επιστήμονες τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

-Λειτουργία μέσω εξειδικευμένων ογκολογικών συμβουλίων, όπου συνεργαζόμενοι ιατροί από το Κέντρο και από δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, διαβουλεύονται και αποφασίζουν τη καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.

 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Από τον Μάιο 2008 διενεργείται στο Κέντρο ιατρείο ανακουφιστικής φροντίδας το οποίο επιδιώκει την έγκαιρη παραπομπή ασθενών στις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Από τις αρχές του 2005 το Κέντρο διαθέτει Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας στελεχωμένο με Ιατρό Εργασίας και Νοσηλεύτρια Επαγγελματικής Υγείας ως εξωτερικούς συνεργάτες.  Το Τμήμα ικανοποιεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία και τον αντίστοιχο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στο Κέντρο λειτουργούν οι εξής Επιτροπές

Επιτροπή Φαρμάκων

Υπεύθυνη για την διαχείριση και διακίνηση των φαρμάκων, τον έλεγχο των ανεπιθύμητων ενεργειών, τον έλεγχο του κόστους και την εφαρμογή και παρακολούθηση κλινικών πρωτοκόλλων.

Επιτροπή Λοιμώξεων

Υπεύθυνη για την πρόληψη, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Επιτροπή Ακτινοπροστασίας

Υπεύθυνη για να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που δυνητικά μπορεί να εκτεθεί σε ακτινοβολία είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ώστε να εκτελεί τα καθήκοντα του με ασφάλεια.

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Προάγει και στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και των μεθόδων ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας, καθώς και τρόπων δημιουργίας και ανάπτυξης συνείδησης ασφάλειας.

Επιτροπή Συνεχιζόμενης βελτίωσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κινδύνων

Αποστολή της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι το Κέντρο (α) βρίσκεται σε πορεία συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας των κλινικών υπηρεσιών του, και (β) συστηματικά εντοπίζει, αναλύει, ελέγχει και ελαχιστοποιεί όλους τους κινδύνους για τους ασθενείς, για τους επισκέπτες, για το προσωπικό και για την περιουσία του.

Επιτροπή Επιστημονικής Έρευνας

Σκοπός της Επιτροπής Επιστημονικής Έρευνας, οι στόχοι και η αποστολή της οποίας επανεξετάστηκαν κατά το τελος 2012, είναι  να προωθεί και να ενθαρρύνει τη συντονισμένη ανάπτυξη των ερευνητικών πρωτοβουλιών.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CHKS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

Η ετήσια επιθεώρηση από τον οργανισμό διαπίστευσης Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS)  έγινε το Μάρτιο 2012 με θετικό αποτέλεσμα. Το Κέντρο είναι το πρώτο νοσηλευτήριο σε Ελλάδα και Κύπρο που εξασφάλισε τέτοια διαπίστευση ποιότητας το 2007, ενώ στις αρχές του 2013 τέτοια διαπίστευση έχουν μόνο άλλα δύο νοσηλευτήρια σε Κύπρο και Ελλάδα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε καλά σχεδιασμένα κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας.  Εκτός από τη συμβολή στην πρόοδο της θεραπείας του καρκίνου, από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι ασθενείς που εντάσσονται σε τέτοια πρωτόκολλα έχουν, σε γενικές γραμμές, καλύτερες εκβάσεις. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου τυγχάνουν πάντοτε της προέγκρισης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και συνεπώς η συμμετοχή ασθενών σε ερευνητικά προγράμματα γίνεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Κατάλογος με τα πρωτόκολλα στα οποία συμμετείχε το Κέντρο κατά την περίοδο 1999-2012 και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Κέντρου, www.bococ.org.cy.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ειδικό Ταμείο δημιουργήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου με σκοπό την αποδοχή εκούσιων εισφορών και την διοχέτευση τους σε συγκεκριμένους σκοπούς:

-τη συμβολή, ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργό συμμετοχή στην έρευνα στην    ογκολογία,

-τη διενέργεια μελετών και ερευνών,

-την παροχή υποτροφιών σε προσωπικό του Κέντρου,

-τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων.

Το Κέντρο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δεκαετές πρόγραμμα δημιουργίας και ανάπτυξης στελεχών, σε πρώτο στάδιο με την παροχή υποτροφιών.  Μέχρι το τέλος του 2012  16 υπότροφοι αποφοίτησαν από Αγγλικά πανεπιστήμια και εντάχθηκαν στο δυναμικό του Κέντρου. Τον Μάρτιο του 2012 το Κέντρο χορήγησε υποτροφίες σε δυο ειδικευόμενες ιατρούς στην Παθολογική Ογκολογία να παρακολουθήσουν το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα MSc του Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Επιπρόσθετα, δυο ιατροί συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο San Diego Hospice (USA).

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ST GEORGES UNIVERSITY OF LONDON  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Από τον Οκτώβριο 2012 οι δευτεροετείς φοιτητές της ιατρικής στη Σχολή  St. George’s University of London στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ασκούνται στο Ογκολογικό Κέντρο.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις του Νόμου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Λαμβάνεται κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και του προσωπικού και την προστασία τους από κάθε αθέμιτη επεξεργασία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Κέντρο έχει ετοιμάσει  ειδικό φυλλάδιο το οποίο διατίθεται σε διάφορους χώρους του και με το οποίο προσκαλούνται οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να καταγράψουν τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους για βελτίωση των υπηρεσιών του. Οι παρατηρήσεις κωδικοποιούνται, αξιολογούνται και τροφοδοτούν το πρόγραμμα συνεχιζόμενης βελτίωσης των υπηρεσιών.

ogkologikokuprou3

 

 

 

Παντελεήμων Κουντουράκης

Παθολόγος Ογκολόγος

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας κύπρου

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML